• +90 (312) 504 0808
  • info@gmt.tc

İş Analizleri…

İşlerin doğru, etkin ve sağlıklı bir biçimde değerlendirilmesi amacıyla, şirkette yer alan her işin nitelikleri, nicelikleri, gerekleri, sorumlulukları ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen, bilgi toplayan bir yöntemdir. İş analizi yapılarak, iş tanımları ve iş gerekleri belirlenir. İş tanımları işin içerdiği görevleri kapsar. İş gerekleri işi yapacak kişinin sahip olması gereken bilgi, kabiliyet, beceri ve kişilik özelliklerini kapsar. Şirketlerde uygulanan iş analizi birtakım olguların ön plana çıkarılarak fark edilmesini sağlar. Bu şirketteki birçok personele terfi, ödül vs. şeklinde geri dönmektedir. Analizler sonucu elde edilen veriler, çalışanların davranışlarının, bilgi ve becerilerinin değerlendirilmesine yardımcı olur. Aslında amaç, işyerlerinin verimliliğini artırmak yani bir nevi karlılığa fayda sağlamak ve şirket değerlerini korumaktır. İşletmenizde doğru bir iş analizi ile hem çalışanlarınızın hem de bağlı bulunduğunuz işletmenin kariyerini etkilemenin mümkün olduğunu unutmayınız.

İşletme Dönüşümü…

Globalleşme ile birlikte sınır tanımayan rekabet; kaliteyi, gelişimi ve bilginin etkin yönetimi ve kullanımını her alanda zorunlu kılmaktadır. Dünyadaki bu değişim işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, bir başka deyişle “kendi alanlarında en iyi olmalarını” kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da işletmeleri hızlı bir değişim ve dönüşüme yönlendirmektedir. Bu değişim ve dönüşümde yönetim danışmanlığı, organizasyonların etkin ve verimli çalışmasında önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Günümüzde yönetim danışmanlığına verilen önemin artmasıyla birlikte hizmet verilen alanların sayısı artma eğilimi göstermiş, aynı zamanda işletmeler de daha fazla uzmanlık desteği almaya başlamışlardır. İşletmelerin, stratejilerini belirlemede yol gösterecek sektör ve rakipler hakkında güncel bilgileri sunacak, personelin eğitimini temin edecek, motivasyonunu sağlayacak, gerektiğinde işletme içindeki sistemleri kuracak, olası sorunları ve çözüm yollarını gösterecek; özetle işletme yönetimine destek olacak “yönetim danışmanlığına” ihtiyaç duyulmaktadır. ​

Pazarlama ve Satış…

Başarılı pazarlama ve satış stratejileri geliştirmek iş dünyasını, pazar yapısını ve müşterileri kapsamlı olarak anlamayı gerektirir. Biz pazarlama ve satış stratejilerini hazırlama konusunda uzun yılların getirdiği deneyime sahibiz. Pazarlama ve satış stratejilerinizi gözden geçirerek olanaklarınızı ve aktivitelerinizi değerlendirip size en etkin pazarlama ve satış modelini önerebiliriz. Bu konu ile ilgili başlıca hizmet alanlarımız aşağıda özetlenmiştir: 

• Piyasa analizleri yapmak ve piyasa potansiyelini tahmin etmek,

• Marka stratejileri geliştirmek,

• Şirketin ürün portföyünü gözden geçirerek gelir potansiyelini maksimuma çekmek için en uygun ürün piyasa konumlandırmasını gerçekleştirmek,

• Piyasa/müşteri anketleri yapmak, odak grupları oluşturmak ve sonuçları analiz etmek. Bu yöntem satış kanalı etkinliğini, müşteri memnuniyetini ve satın almalardaki kriterleri değerlendirmektedir. Bu kapsamda ayrıca rakip analizleri de değerlendirilmektedir.

• Hedef segmentleri ve hedef grupları belirlemek,

• Segmentasyon modelleri yaratmak, her bir segment için anahtar özellikleri teşhis etmek ve segmentin istek ve ihtiyaçlarını belirlemek,

• Rekabet analizleri hazırlamak,

• Fiyatlandırma modellerini analiz etmek ve gözden geçirmek, gelir ve karlılığı artırmak için en uygun stratejileri seçmek,

• Zamanlama ve sorumluluk detaylarını içeren uygulama planları hazırlamak (“Pazara Giriş” planı),

• Pazarlama yatırımlarının ihtiyaç ve faydalarını belirlemek,

• Pazarlama yatırımlarının etkinliğini artırmak,

• Ürün stratejilerini kanal stratejileriyle paralel hale getirmek,

• Yeni bir ürün ya da hizmetin pazara sunumunu başarılı bir şekilde sağlamak için doğru dağıtım kanalları kombinasyonunu belirlemek,

• Daha etkin satış gücü oluşturmak,

• Tutarlı ve sürdürülebilir satış süreci geliştirmek,

• Piyasadaki her dağıtım kanalının işletme maliyetlerini analiz etmek ve bu kanallar kapsamındaki ürünlerin ya da hizmetlerin doğru fiyatlandırmasını değerlendirmek,

• Satış ekibi için performans ölçüm kriterlerini tanımlamak, oluşturmak ve uygulamak.


Stratejik Planlama…

Her şeyden önce stratejik planlama ilerlemenin en kolay yolu olarak görülmemelidir; ancak zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir role sahiptir. Çünkü ortak bir anlayışı yansıtır. Vizyonu içeren hatta gerçekçi olmakla beraber arzulanır ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar.

• Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir.

• Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur.

• Gerekli bir yönetsel araçtır.

• Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği de kapsamaktadır.

• Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi nedeniyle esnek ve uyum sağlayıcı bir nitelik taşır.

• Paydaş desteği için gereklidir.

• İletişimi teşvik eder.

• “Planlamada başarısız olursanız başarısız olmayı planlamışsınızdır.” Kısıtlı kaynaklarla başarılı olmaya çalışan kurumlar yeni ve süregelen sorumlulukları daha düşük maliyetle karşılamaya çalışırlar.

• Tüm yönetimsel iyileştirme çabaları gibi stratejik planlama uzun vadede kendisini amorti eden bir yatırımdır. Bununla birlikte sihirli bir değnek değildir. Sonuç alabilmek için tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere ulaşabilmek için plana önem vermelidirler.

Şirketimiz hem kurumsallaşma hem de kurumsal stratejik planlama konusunda deneyimlidir. Bu süreci sizin adınıza en doğru şekilde yürütür.

Finansal Yönetim…

GMT olarak bizler şirketlerin sahip oldukları sermayelerin, faaliyet alanlarına ve hedeflerine uygun şekilde gerek kriz ortamı gerekse döviz piyasalarındaki yüksek hacimden etkilenmemesini sağlamak, mevcut sermayenin verimli ve karlı finansal enstrümanlar üzerinde değerlendirilmesi konusun da finans kadrosunu yetiştirmek ve/veya finans kadrosunu oluşturmayı amaçlamaktayız. Kapsam bakımından firmanın sahip olduğu finansal kaynakların değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerini yönlendirmek ve bu konuda çalışmalar yapmak da GMT’ nin hizmetleri arasında bulunmaktadır. Kurumsal yaşam sürecinin içerisin de şirketlerin mevcut potansiyellerinin yanı sıra, finansal durum analizi ve performans süreçlerini gözden geçirip kayıp/kaçak unsurlar tespit ederek, şirketleri daha etkin ve kendini koruyarak kar yönlü hedeflerine daha sağlıklı bir şekilde ulaştırmayı amaç edindik.

Stratejik Planlama…

Her şeyden önce stratejik planlama ilerlemenin en kolay yolu olarak görülmemelidir; ancak zamanla ilerlemeyi kolaylaştıran bir role sahiptir. Çünkü ortak bir anlayışı yansıtır. Vizyonu içeren hatta gerçekçi olmakla beraber arzulanır ve başarılabilir bir geleceği ortaya koyar.

• Artan ölçüde karmaşık ve dinamik hale gelen dünyamızda değişim için bir yol haritası özelliğine sahiptir.

• Sonuçların elde edilmesine yönelik bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına yönelik temel oluşturur.

• Gerekli bir yönetsel araçtır.

• Geleceğe yönelik olarak alınan günlük kararların etkilerine vurgu yapması itibariyle geleceği de kapsamaktadır.

• Planlama uzun vadeli bir bakış açısı taşımasına karşın stratejik hedeflere ulaşmaya yönelik periyodik yaklaşımları ve güncellemeleri içermesi nedeniyle esnek ve uyum sağlayıcı bir nitelik taşır.

• Paydaş desteği için gereklidir.

• İletişimi teşvik eder.

• “Planlamada başarısız olursanız başarısız olmayı planlamışsınızdır.” Kısıtlı kaynaklarla başarılı olmaya çalışan kurumlar yeni ve süregelen sorumlulukları daha düşük maliyetle karşılamaya çalışırlar.

• Tüm yönetimsel iyileştirme çabaları gibi stratejik planlama uzun vadede kendisini amorti eden bir yatırımdır. Bununla birlikte sihirli bir değnek değildir. Sonuç alabilmek için tüm yönetim ve kurum personeli planda yer alan yükümlülüklerle uyumlu olmalı ve hedeflere ulaşabilmek için plana önem vermelidirler.

Şirketimiz hem kurumsallaşma hem de kurumsal stratejik planlama konusunda deneyimlidir. Bu süreci sizin adınıza en doğru şekilde yürütür.

Teknoloji Çözümleri…

İş sürekliliği sağlamak isteyen, rekabette ayakta durabilmeyi ve bir adım öne geçebilmeyi hedefleyen işletmeler yeni teknolojileri de hızla ortamlarına dahil etmektedir. Son birkaç yılda donanım bağımlı klasik mimarilerden sanal ortama geçiş oranında önemli bir artış izlenmektedir ve bu geçişin yine hızla artarak devam etmesi öngörülmektedir. Teknolojideki bu geçişi ve gelişimi göz ardı etmenin mümkün olmayacağı yadsınamaz bir gerçektir. 2014 yılında mobil araçlardan internet erişimi kuran kullanıcı sayısı, laptop ve pc üzerinden internete ulaşan kullanıcı sayısını geçmiştir. Günümüzde işletmeler, BT süreçlerindeki gereksinimlerinin artmasıyla birlikte; daha kolay yönetebildikleri, istedikleri zaman değişiklik yapabilecekleri, ilk yatırım maliyeti olmayan, belli bir hizmet seviyesi ve belirli kuralları olan bulut bilişim çözümlerine yönelmektedir. Buradaki amaç, her işletmede olduğu gibi maliyetleri düşürmek, kolay yönetilebilirlikle birlikte iş gücünden tasarruf etmek, kaliteli hizmet sunmak ve böylece kazanç sağlamaktır.

Hizmetlermiz;

• İhtiyaçların ve servis modellerinin belirlenmesi (SaaS, PaaS, IaaS)

• Uygun tasarımın oluşturulması (Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud)

• Çözüm danışmanlığı

• Analiz ve optimizasyon

• Kurulum ve konfigürasyon

• Bakım ve destek

• Entegrasyon

• Güvenlik yönetimi

Performans Geliştirme;

Günümüzün yükselen rekabet ortamında şirketler ayakta kalabilmek için yüksek performanslı çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar. Oysa kendisinden istenilen yüksek performansı gösteremeyen çalışanlar, iş hayatında hep var olmuştur. Bu durum Şirket yönetimlerini zorlamakta ve verimliliklerini hatta karlılıklarını düşürmektedir. Ancak Şirketler düşük performanslı çalışanlar ile hep karşılaşacaklardır. O zaman yapılması gereken yok saymak değil kazanmak yani performanslarını geliştirmek ve yönetmek olacaktır. Yapılacak çalışmada;

• Çalışan Performansı Sorunları

• Düşük Performansın Temel Nedenleri

• Performans Sorunlarının Göstergeleri

• Altı Faktör Modeli ile Sorunların Tespit Edilip Tanımlanması

• Performans Düşüş Süreci Nasıl Tespit Edilir?

• Performans Sorunlarına Karşı Alınacak Tedbirler ele alınır.

Performans Sorunları İçin Çözüm Önerileri geliştirilir. Bunlar;

• Motivasyon Sağlama

• Çalışan Memnuniyeti

• Çalışanlarla Etkili İletişim

• Eğitim Etkinlikleri

• Koçluk Süreci

• İşe Yönelik Değişiklikler

• Disiplin tedbirleri

• İşe Son Verme

Çalışan Performansını Geliştirme İçin çözüm yöntemleri geliştirilir. Bunlar;

• Performans Geliştirme Planı Nasıl Hazırlanır?

• Uygulamalı Performans Geliştirme Planı Hazırlama

• Performans Danışmanlığı Kavramı

• Performans Danışmanlığı Süreci Nasıl İşler?

• Uygulamalı Performans Danışmanlığı çalışması